List of active policies

Name Type User consent
Regulamin Aplikacji Komunikacyjno E-learningowej Przemysłowej Akademii Rozwoju Site policy All users
Polityka prywatności i cookies Privacy policy All users

Summary

Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania oraz korzystania z Aplikacji Komunikacyjno E-learningowej będącej własnością Przemysłowej Akademii Rozwoju Sp. z o.o.

Full policy

§ I. Definicje

 

1.      Usługodawca - Przemysłowa Akademia Rozwoju Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie (42-202) przy ul. Kucelińskiej 22, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 699341, NIP 9492219529, będąca właścicielem aplikacji komunikacyjno e-learningowej

 1. Regulamin - niniejszy Regulamin komunikacyjno E-elearningowej Przemysłowej Akademii Rozwoju.
 2. Aplikacja komunikacyjno e-learningowa - internetowa aplikacja komunikacyjno e-learningowa edukacyjna dostępna pod adresem: https://mlody-przemysl.pl/, umożliwiająca Użytkownikom korzystanie i zamieszczanie Materiałów Edukacyjnych, zamieszczanie Materiałów Własnych, uczestnictwo w Kursach, a także komunikowanie się z innymi Użytkownikami.
 3. Administrator - osoba fizyczna posiadająca uprawnienia przydzielone przez Usługodawcę do zarządzania Aplikacją komunikacyjno e-learningową, w tym jej ustawieniami, zamieszczonymi Materiałami i Kontami, a także odpowiedzialna za jej prawidłowe funkcjonowanie.
 4. Materiały Edukacyjne - pliki tekstowe, dźwiękowe, wizualne, audiowizualne, testy interaktywne oraz inne środki służące przekazywaniu wiedzy i umiejętności umieszczone w Kursach.
 5. Materiały Własne - Materiały Edukacyjne i inne treści umieszczone przez Użytkowników na Aplikacji komunikacyjno e-learningowej  oraz rezultaty zadań wykonywanych w ramach Kursów.
 6. Materiały Informacyjne – widoczne na Aplikacji komunikacyjno e-learningowej :
  1. informacje o Usługobiorcach;
  2. informacje o wydarzeniach organizowanych przez Usługobiorców;
  3. oferty pracy, praktyk lub staży umieszczane przez Usługobiorców;
  4. opracowania i raporty autorstwa Usługobiorców.

Materiały Informacyjne pochodzą od Usługobiorców i są umieszczane na Aplikacji komunikacyjno e-learningowej  przez ich Przedstawicieli. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość, rzetelność i aktualność Materiałów Informacyjnych.

 1. Usługobiorca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. – Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.), a także szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa, placówka kształcenia ustawicznego, placówka kształcenia praktycznego, ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego albo uczelnia wyższa, która zawiera z Usługodawcą Ogólną Umowę o Świadczenie Usług.
 2. Przedstawiciel Usługobiorcy – osoba fizyczna upoważniona do reprezentowania Usługobiorcy, posiadająca na Aplikacji komunikacyjno e-learningowej  Konto poziomu III.

10.  Użytkownik – Użytkownik zależny albo Użytkownik niezależny. Postanowienia Regulaminu odnoszące się do „Użytkownika” bądź „Użytkowników” odnoszą się w takim samym zakresie do obu rodzajów Użytkowników.

11.  Użytkownik zależny – Uczeń, Nauczyciel, Rodzic albo Przedstawiciel Usługobiorcy.

12.  Użytkownik niezależny - osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13 lat, posiadająca na Aplikacji komunikacyjno e-learningowej  Konto poziomu I, utworzone na podstawie Indywidualnej Umowy o Świadczenie Usług.

 1. Użytkownik-Gość – osoba fizyczna korzystająca z aplikacji komunikacyjno e-learningowej w takim zakresie, w jakim jest to możliwe bez posiadania Konta, na podstawie Uproszczonej Umowy o Świadczenie Usług.
 2. Uczeń – osoba fizyczna posiadająca na Aplikacji komunikacyjno e-learningowej  Konto poziomu I, utworzone na podstawie Ogólnej Umowy o Świadczenie Usług.
 3. Nauczyciel - osoba fizyczna wyznaczona przez Przedstawiciela Usługobiorcy, posiadająca na Aplikacji komunikacyjno e-learningowej  Konto poziomu II, utworzone na podstawie Ogólnej Umowy o Świadczenie Usług.
 4. Rodzic – osoba fizyczna będąca prawnym opiekunem Ucznia, posiadająca na Aplikacji komunikacyjno e-learningowej  Konto poziomu III, utworzone na podstawie Ogólnej Umowy o Świadczenie Usług.
 5. Login - składające się z liter i cyfr oznaczenie Użytkownika używane przez niego podczas Logowania.
 6. Logowanie - proces uzyskiwania dostępu przez Użytkownika do Konta, wymagający podania Loginu i Hasła.
 7. Hasło - ciąg liter, cyfr i innych znaków służący potwierdzeniu tożsamości Użytkownika podczas Logowania.
 8. Kurs - uporządkowany zbiór Materiałów Edukacyjnych i Informacyjnych zamieszczany na Aplikacji komunikacyjno e-learningowej  przez Usługodawcę oraz  przez Nauczyciela, do którego dostęp mają  Użytkownicy .
 9. Konto - panel na Aplikacji komunikacyjno e-learningowej  zawierający dane osobowe oraz umożliwiający korzystanie z aplikacji komunikacyjno e-learningowej w zakresie zależnym od przyznanego poziomu uprawnień. Wyróżnia się:
  1. poziom I – przeznaczony dla Uczniów i Użytkowników niezależnych, umożliwiający im w szczególności edytowanie danych osobowych umieszczonych na Aplikacji komunikacyjno e-learningowej , zamieszczanie Materiałów Własnych i uczestnictwo w Kursach;

b.      poziom II - przeznaczony dla Nauczycieli, umożliwiający im (oprócz korzystania z funkcji przewidzianych dla poziomu I) w szczególności także tworzenie Kursów, zamieszczanie w nich Materiałów Edukacyjnych oraz ich prowadzenie;

c.       poziom III – przeznaczony dla Rodziców, umożliwiający im w szczególności wgląd do wyników edukacyjnych Ucznia będącego pod ich opieką.

 1.  
  1. poziom IV – przeznaczony dla Przedstawiciela Usługobiorcy, umożliwiający mu w szczególności monitorowanie wyników edukacyjnych Użytkowników z poziomu I i II (bez możliwości dokonywania ich edycji), generowanie raportów i statystyk, edytowanie własnego Konta oraz dodawanie Materiałów Informacyjnych.
 2. Ogólna Umowa o Świadczenie Usług – umowa zawierana między Usługodawcą a Usługobiorcą, której przedmiotem jest odpłatne świadczenie przez Usługodawcę usług polegających na:
  1. utworzeniu Kont dla wskazanych przez Usługobiorcę Użytkowników zależnych na podstawie danych przez niego przekazanych oraz
  2. umożliwieniu Użytkownikom zależnym korzystania z aplikacji komunikacyjno e-learningowej w zakresie zależnym od przyznanego poziomu uprawnień.

23.  Indywidualna Umowa o Świadczenie Usług – umowa zawierana między Usługodawcą a Użytkownikiem niezależnym, której przedmiotem jest nieodpłatne świadczenie przez Usługodawcę usług polegających na:

a.       utworzeniu Konta poziomu I dla Użytkownika niezależnego na podstawie danych przekazanych przez niego podczas zakładania Konta oraz

b.      umożliwieniu Użytkownikowi niezależnemu korzystania z aplikacji komunikacyjno      e-learningowej w takim zakresie, w jakim jest ono bezpłatne, w szczególności umożliwieniu mu udziału w bezpłatnych Kursach.

24.  Uproszczona Umowa o Świadczenie Usług – umowa zawierana między Usługodawcą a Użytkownikiem-Gościem, której przedmiotem jest nieodpłatne świadczenie przez Usługodawcę usług polegających na umożliwieniu Użytkownikowi-Gościowi korzystania z aplikacji komunikacyjno e-learningowej  w takim zakresie, w jakim jest ono możliwe bez posiadania Konta, w szczególności umożliwieniu mu udziału w Kursach udostępnionych Użytkownikom-Gościom.

25.  Polityka prywatności – dokument określający zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników pod adresem https://mlody-przemysl.pl/.

 1. Newsletter - informacja przesyłana okresowo przez Usługodawcę na adres poczty elektronicznej Użytkownika, zawierająca katalog dostępnych na Aplikacji komunikacyjno e-learningowej  Kursów, oferty szkoleń, oferty pracy, zaproszenia na wydarzenia organizowane przez Przemysłową Akademię Rozwoju, linki do ogólnodostępnych treści internetowych lub inne informacje związane z Aplikacją komunikacyjno e-learningową.

 

§ II. Wymagania techniczne

 

 1. W celu prawidłowego korzystania przez Użytkowników i Użytkowników-Gości z aplikacji komunikacyjno e-learningowej , w tym skutecznego utworzenia Konta, niezbędne jest łącznie:
  1. połączenie z siecią Internet,
  2. posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet,
  3. korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies,
  4. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (email).
 2. W ramach aplikacji komunikacyjno e-learningowej  zabronione jest korzystanie przez Użytkowników i Użytkowników-Gości z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików czy programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi).
 3. Usługodawca informuje, że wykorzystuje kryptograficzną ochronę transferu elektronicznego oraz treści cyfrowych przez zastosowanie właściwych środków logicznych, organizacyjnych i technicznych, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu osobom trzecim do danych, w tym przez szyfrowanie SSL, stosowanie haseł dostępu oraz programów antywirusowych czy przeciw niechcianemu oprogramowaniu.
 4. Usługodawca informuje, że pomimo stosowania zabezpieczeń, o których mowa w pkt. 3, korzystanie z sieci Internet oraz usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone dostaniem się do systemu teleinformatycznego oraz urządzenia Użytkowników, szkodliwego oprogramowania lub uzyskaniem dostępu do danych znajdującym się na tym urządzeniu przez osoby trzecie.
 5. W celu zminimalizowania powołanego zagrożenia Usługodawca zaleca stosowanie programów antywirusowych lub środków chroniących identyfikację w sieci Internet.

 

§ III. Tworzenie Kont Użytkowników zależnych

 

1.      Usługodawca tworzy Konta Użytkowników zależnych na podstawie Ogólnej Umowy o Świadczenie Usług na podstawie danych przekazanych przez Usługobiorcę.

2.      Dane Użytkowników zależnych przekazane przez Usługobiorcę muszą obejmować co najmniej:

a.       adres e-mail,

b.      imię i nazwisko,

c.       numer telefonu kontaktowego,

d.      datę urodzenia.

3.      Użytkownicy zależni mogą podać także inne dane, m.in.:

a.       miasto,

b.      państwo,

c.       nazwę ukończonej szkoły lub szkoły, do której obecnie uczęszczają,

d.      kierunek/profil edukacyjny,

e.       klasę szkolną,

f.        wykonywany zawód,

g.      miejsce pracy.

4.      Jeżeli Ogólna Umowa o Świadczenie Usług dotyczy utworzenia Kont dla Użytkowników zależnych będących osobami niepełnoletnimi, Usługobiorca przekazuje Usługodawcy pisemne zgody (w oryginale lub uwierzytelnionych kopiach) ich rodziców lub prawnych opiekunów na przetwarzanie danych osobowych i utworzenie Kont.

5.      W razie wątpliwości co do prawidłowości danych Użytkowników zależnych podanych przez Usługobiorcę, Usługodawca niezwłocznie kontaktuje się z Usługobiorcą w celu ich wyjaśnienia.

6.      Wraz z danymi Użytkowników zależnych, Usługobiorca:

a.       przekazuje Usługodawcy informacje, jaki poziom Konta ma być przypisany do konkretnego Użytkownika,

b.      wyznacza swojego Przedstawiciela oraz Nauczycieli,

7.      Administrator tworzy na polecenie Usługodawcy Konta Użytkowników zależnych w terminie oznaczonym w Ogólnej Umowie o Świadczenie Usług.

8.      Po utworzeniu Kont Użytkowników zależnych, Administrator niezwłocznie przesyła na podane przez nich adresy e-mail wiadomości zawierającą Login i Hasło, za pomocą których każdy z Użytkowników zależnych może uzyskać dostęp do Konta.

9.      Użytkownik zależny jest obowiązany zmienić wysłane Hasło na własne po pierwszym Logowaniu i dokonywać jego zmian w okresach wyznaczonych przez Usługodawcę.

10.  Po Logowaniu, Użytkownik zależny może korzystać z aplikacji komunikacyjno e-learningowej w zakresie zależnym od przyznanego mu poziomu uprawnień.

11.  Po utworzeniu Konta, Użytkownik zależny może uzupełnić swoje dane, w szczególności o zdjęcie (wizerunek), zainteresowania i opis własny.

 

§ IV. Utworzenie Konta Użytkownika niezależnego

 

 1. Korzystanie z aplikacji komunikacyjno e-learningowej  przez Użytkownika niezależnego wymaga utworzenia przez niego Konta.
 2. W celu utworzenia Konta, Użytkownik niezależny powinien wykonać następujące czynności:
  1. wejść na stronę internetową aplikacji komunikacyjno e-learningowej znajdującą się pod adresem: www.mlody-przemysl.pl;
  2. kliknąć w zakładkę „zaloguj się”;
  3. kliknąć opcję „zacznij teraz od utworzenia nowego konta”;
  4. umieścić w wyświetlającym się formularzu:
   1. wybrany Login,
   2. wymyślone przez Użytkownika niezależnego Hasło, składające się z co najmniej 8 znaków, co najmniej jednej cyfry i z co najmniej jednej dużej litery,
   3. adres e-mail,
   4. imię i nazwisko,
   5. numer telefonu kontaktowego,
   6. datę urodzenia.
  5. fakultatywnie umieścić w wyświetlającym się formularzu inne dane osobowe, takie jak:
   1. miasto,
   2. państwo,
   3. nazwę ukończonej szkoły lub szkoły, do której obecnie uczęszczają,
   4. kierunek/profil edukacyjny,
   5. klasę szkolną,
   6. wykonywany zawód,
   7. miejsce pracy.
  1. kliknąć przycisk “utwórz moje nowe konto”.
 1. W razie wątpliwości co do prawidłowości danych podanych przez Użytkownika niezależnego, Administrator weryfikuje je poprzez kontakt z Użytkownikiem niezależnym za pomocą poczty elektronicznej.
 2. Kliknięcie przycisku “utwórz moje nowe konto” przez Użytkownika niezależnego jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem oraz Polityką prywatności i akceptacji ich postanowień oraz przyjęciem oferty zawarcia Indywidualnej Umowy o Świadczenie Usług.
 3. Konto Użytkownika niezależnego tworzone jest automatycznie.
 4. Po utworzeniu Konta Użytkownika niezależnego, na podany przez Użytkownika niezależnego adres e-mail automatycznie przesyłana jest wiadomość zawierająca link aktywacyjny. Po kliknięciu w ten link, Użytkownik niezależny zostaje przekierowany do panelu Logowania.
 5. Użytkownik niezależny jest obowiązany dokonywać zmian Hasła w okresach wyznaczonych przez Usługodawcę.
 6. Po Logowaniu, Użytkownik niezależny może korzystać z aplikacji komunikacyjno     e-learningowej  w takim zakresie, w jakim jest ono bezpłatne, w szczególności brać udział w bezpłatnych Kursach.

9.      Po utworzeniu Konta, Użytkownik niezależny może uzupełnić swoje dane, w szczególności o zdjęcie (wizerunek), zainteresowania i opis własny.

 1. Utworzenie Konta Użytkownika niezależnego nie pociąga za sobą obowiązku uczestnictwa w Kursach dostępnych na Aplikacji komunikacyjno e-learningowej .
 2. Utworzenie Konta Użytkownika niezależnego, który ukończył 13 lat, lecz nie ukończył 18 lat, wymaga wcześniejszej zgody jego rodzica lub prawnego opiekuna. Może być ona wyrażona na formularzu dostępnym pod adresem internetowym: https://mlody-przemysl.pl/, który należy wydrukować, wypełnić, podpisać i przesłać:
  1. przesyłką listową na adres: Przemysłowa Akademia Rozwoju sp. z o.o. , ul. Kucelińska 22, 42-202 Częstochowa albo
  2. w formie skanu lub zdjęcia pocztą elektroniczną na adres: rozwoj@mlody-przemysl.pl .
 3. Po otrzymaniu potwierdzenia otrzymania zgody przez Usługobiorcę (przesyłanego pocztą elektroniczną), Użytkownik niezależny, który ukończył 13 lat, lecz nie ukończył 18 lat, może utworzyć Konto.

 

§ V. Funkcje Konta Użytkownika

 

 1. Za pomocą Konta poziomu I, Użytkownik może:
  1. przeglądać swoje dane, uzupełniać je, zmieniać lub usuwać;
  2. uczestniczyć w Kursach, do których ma dostęp;
  3. korzystać z umieszczonych na Aplikacji komunikacyjno e-learningowej  Materiałów Edukacyjnych i zamieszczać Materiały Własne;
  4. komunikować się z innymi Użytkownikami;
 2. Za pomocą Konta poziomu II, Nauczyciel może:
  1. dokonywać czynności, o których mowa w § V pkt. 1;
  2. tworzyć Kursy i umieszczać  w nich Materiały Edukacyjnie;
  3. mieć wgląd w Materiały Własne  raz rezultaty działań Użytkowników w ramach Kursów;
  4. wystawiać oceny Użytkownikom uczestniczącym w Kursach;
  5. generować raporty i statystyki wyników edukacyjnych Użytkowników uczestniczących w Kursach;
  6. umieszczać na Aplikacji komunikacyjno e-learningowej  Materiały Informacyjne;
 1. Za pomocą Konta poziomu III, Rodzic może:

a.       przeglądać swoje dane, uzupełniać je, zmieniać, usuwać;

b.      mieć wgląd do wyników edukacyjnych Ucznia będącego pod jego opieką;

c.       komunikować się z Nauczycielem;

 1. Za pomocą Konta poziomu IV, Przedstawiciel Usługobiorcy może:

a.       przeglądać swoje dane, uzupełniać je, zmieniać lub usuwać;

b.      komunikować się z innymi Użytkownikami;

c.       umieszczać na Aplikacji komunikacyjno e-learningowej  Materiały Informacyjne;

 1.  
  1. generować raporty i statystyki wyników edukacyjnych Uczniów;
  2. monitorować działalność Uczniów i Nauczycieli na Aplikacji komunikacyjno e-learningowej ;

 

§ VI. Korzystanie z aplikacji komunikacyjno e-learningowej przez Użytkowników-Gości

1.      Korzystanie z aplikacji komunikacyjno e-learningowej przez Użytkownika-Gościa nie wymaga posiadania przez niego Konta ani podawania przez niego jakichkolwiek danych osobowych.

2.      W celu rozpoczęcia korzystania z aplikacji komunikacyjno e-learningowej , Użytkownik-Gość powinien wykonać następujące czynności:

a.       wejść na stronę internetową aplikacji komunikacyjno e-learningowej , znajdującą się pod adresem: www.mlody-przemysl.pl;

b.      kliknąć w zakładkę „zaloguj się”;

c.       kliknąć opcję „zaloguj się jako gość”.

3.      Kliknięcie opcji „zaloguj się jako gość” przez Użytkownika-Gościa jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem oraz Polityką prywatności i akceptacji ich postanowień oraz przyjęciem oferty zawarcia Uproszczonej Umowy o Świadczenie Usług.

4.      Po Logowaniu, Użytkownik-Gość może korzystać z aplikacji komunikacyjno e-learningowej w takim zakresie, w jakim jest ono możliwe bez posiadania Konta, w szczególności brać udział w Kursach udostępnionych Użytkownikom-Gościom.

5.      Użytkownik-Gość może w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z korzystania z aplikacji komunikacyjno e-learningowej  i wypowiedzieć Uproszczoną Umowę o Świadczenie Usług poprzez kliknięcie opcji „wyloguj się”.

6.      Kliknięcie opcji „wyloguj się” nie uniemożliwia Użytkownikowi - Gościowi ponownego korzystania z aplikacji komunikacyjno e-learningowej w przyszłości.

 

 

§ VII. Wypisanie z Kursu

 

 1. Użytkownik zależny nie może wypisać się z Kursu samodzielnie.
 2. Użytkownik zależny może być wypisany z danego Kursu jedynie na wyraźne żądanie Usługobiorcy. W takim przypadku Usługodawca wydaje Administratorowi polecenie wypisania Użytkownika zależnego z Kursu niezwłocznie po otrzymaniu żądania.
 3. Użytkownik niezależny może wypisać się z danego Kursu klikając przycisk „Wypisz mnie z Kursu”.
 4. Użytkownik-Gość może zakończyć korzystanie z danego Kursu poprzez zakończenie sesji przeglądarki internetowej (zamknięcie przeglądarki).

 

 

 

§ VIII. Zasady korzystania z aplikacji komunikacyjno e-elearningowej

 

 1. Użytkownik i Użytkownik-Gość są obowiązani korzystać z aplikacji komunikacyjno e-learningowej zgodnie z jej przeznaczeniem, w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników i Użytkowników-Gości.
 2. Użytkownik może mieć tylko jedno Konto.
 3. Materiały udostępniane Użytkownikom lub Użytkownikom-Gościom w ramach Kursów korzystają z ochrony prawa autorskiego i mogą być wykorzystywane jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Inne formy ich wykorzystywania, w szczególności kopiowanie i rozpowszechnianie w Internecie, jest zabronione.

4.      Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników lub Użytkowników-Gości polegające na wykorzystywaniu materiałów umieszczonych na Aplikacji komunikacyjno e-learningowej  w sposób niezgodny z prawem powszechnie obowiązującym lub Regulaminem.

 1. Wysyłanie innym Użytkownikom wiadomości, których otrzymywania sobie nie życzą lub wiadomości zawierających treści niezwiązane z Kursem jest zabronione.
 2. Umieszczanie na Aplikacji komunikacyjno e-learningowej  materiałów sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami jest zabronione.
 3. Naruszenia Regulaminu Użytkownicy i Użytkownicy-Goście mogą zgłaszać Administratorowi pocztą elektroniczną na adres e-mail: rozwoj@mlody-przemysl.pll lub telefonicznie pod numerem:. 794 250 900
 4. W przypadku naruszenia przez Użytkownika zasad korzystania z aplikacji komunikacyjno e-learningowej  lub przepisów prawa powszechnie obowiązującego, Administrator jest uprawniony bez wcześniejszego uprzedzenia do:
  1. usunięcia z Konta danego Użytkownika materiałów naruszających prawa autorskie, niezgodnych z prawem lub dobrymi obyczajami;
  2. zablokowania Użytkownikowi dostępu do Konta, a w uzasadnionych przypadkach także usunięcia Konta.
 5. Jeżeli naruszenia, o którym mowa w pkt. 8, dopuścił się Użytkownik zależny, Usługodawca zawiadamia o tym Usługobiorcę i jest uprawniony do zastosowania prawnych sankcji przewidzianych na taką okoliczność w Ogólnej Umowie o Świadczenie Usług.
 6. Usunięcie Konta Użytkownika niezależnego jest równoznaczne z wypowiedzeniem przez Usługodawcę Indywidualnej Umowy o Świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym.

 

§ IX. Usunięcie Konta

 

 1. Konto Użytkownika zależnego może być usunięte:
  1. na żądanie Usługobiorcy;
  2. na skutek dopuszczenia się przez Użytkownika zależnego naruszenia, o którym mowa w § VIII pkt. 8 Regulaminu;

c.       w wyniku zmiany, rozwiązania lub wygaśnięcia Ogólnej Umowie o Świadczenie Usług.

 1. Użytkownik niezależny może w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rozwoj@mlody-przemysl.pl lub listownie na adres: Kucelińska 22 Częstochowa  .
 2. Usunięcie Konta przez Użytkownika niezależnego jest równoznaczne z wypowiedzeniem przez niego Indywidualnej Umowy o Świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym.

 

§ X. Materiały Własne

 

 1. Użytkownik z chwilą zamieszczenia Materiałów Własnych na Aplikacji komunikacyjno e-learningowej , wyraża zgodę (udziela licencji niewyłącznej) na korzystanie z tych Materiałów przez Usługodawcę na następujących polach eksploatacji, w szczególności:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Materiałów Własnych  – wytwarzanie egzemplarzy tych Materiałów techniką cyfrową i każdą inną techniką pozwalająca na wyświetlanie tych Materiałów na komputerach i innych urządzeniach mobilnych, w szczególności za pośrednictwem sieci Internet;
  2. w zakresie rozpowszechniania Materiałów Własnych - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie tych Materiałów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem sieci Internet, niezależnie od ich liczby, niezależnie od formy, częstotliwości, miejsca i czasu dostępu.
 2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że licencja i zgody, o których mowa w § XI pkt. 1 Regulaminu wydane są bez ograniczenia czasowego, terytorialnego i ilościowego oraz bez wynagrodzenia dla Użytkownika i innych podmiotów uprawnionych do Materiałów Własnych.
 3. Rozwiązanie licencji następuje wyłącznie poprzez skuteczne usunięcie danych Materiałów Własnych przez Użytkownika.
 4. Użytkownik wyraża zgodę i upoważnia Usługodawcę w ramach uprawnień opisanych w § XI pkt. 1 Regulaminu do wykonywania praw zależnych do Materiałów Własnych i nimi dysponowania. Usługodawca lub wskazana przez niego osoba jest uprawniona do dokonywania niezbędnych zmian i przeróbek, skrótów, adaptacji, interpretacji, zmiany kolejności, układu, łączenia z innymi wykonaniami lub utworami, aranżacji i innych zmian oraz do korzystania z tych opracowań w zakresie opisanym w punkcie § X pkt. 1 Regulaminu.

 

 

 

§ XII. Ochrona własności intelektualnej Usługodawcy

 

 1. Aplikacja komunikacyjno e-learningowa stanowi własność Usługodawcy. Usługodawca jest uprawniony do dodawania, edycji, zmiany i usuwania wszelkich treści zamieszczanych na Aplikacji komunikacyjno e-learningowej , w całości lub w części. Nazwa Usługodawcy, logo, zasady działania aplikacji komunikacyjno e-learningowej, wszystkie jej elementy graficzne, interfejs, a także oprogramowanie, na którym się opiera, kod strony oraz bazy danych podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. - Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 ze zm.), ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (t.j. - Dz. U. z 2017 r. poz. 776 ze zm.) oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisów prawa Unii Europejskiej.
 2. Jakiekolwiek korzystanie z własności intelektualnej Usługodawcy bez jego wyraźnego zezwolenia jest zabronione.

 

 

§ XIII. Prace techniczne na Aplikacji komunikacyjno e-learningowej

 

 1. Prace techniczne i informatyczne wykonywane na Aplikacji komunikacyjno e-learningowej  w celu zapewnienia jej prawidłowego funkcjonowania lub modernizacji, mogą powodować przejściowe utrudnienia w korzystaniu z komunikacyjno e-learningowej.
 2. Usługodawca informuje Użytkowników za pomocą poczty elektronicznej o możliwości wystąpienia utrudnień z największym możliwym wyprzedzeniem.

 

§ XIV. Reklamacje

 

 1. O nieprawidłowym funkcjonowaniu aplikacji komunikacyjno e-learningowej lub któregokolwiek z jej elementów, Użytkownik niezależny lub Użytkownik-Gość może zawiadomić Usługodawcę reklamacją wysłaną na adres e-mail: rozwoj@mlody-przemysl.pl, telefonicznie pod numerem: 794250900 lub listownie na adres: ul. Kucelińska 22 Częstochowa .
 2. Reklamację należy wnieść w ciągu 7 dni od dnia dostrzeżenia nieprawidłowości.
 3. Reklamacja musi zawierać imię i nazwisko Użytkownika niezależnego lub Użytkownika-Gościa, jego adres e-mail albo adres do korespondencji, Login, a także przyczynę reklamacji.
 4. Termin na rozpatrzenie reklamacji wynosi 14 dni od dnia otrzymania jej przez Usługodawcę.
 5. O wyniku postępowania reklamacyjnego Użytkownik niezależny lub Użytkownik-Gość zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 6. Reklamację w imieniu Użytkowników zależnych może wnieść Usługobiorca. Przepisy pkt. 1-5 stosuje się odpowiednio.

 

§ XV. Ochrona danych osobowych

 

Zasady przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę wskazane są w Polityce prywatności pod adresem www.mlody-przemysl.pl.

 

§ XVI. Postanowienia końcowe

 

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O dokonanych zmianach Usługobiorca i Użytkownicy zostaną poinformowani wiadomością przesłaną na adres e-mail co najmniej 14 dni przed wejściem ich w życie.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Regulamin wchodzi w życie dnia 4 października 2018 roku.


Summary

Niniejsza polityka prywatności i cookies zawiera informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych, oraz wykorzystywania plików cookies na stronie www.mlody-przemysl.pl

Full policy

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES


Niniejsza polityka prywatności i cookies zawiera informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych, oraz wykorzystywania plików cookies na stronie www.mlody-przemysl.pl

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Przemysłowa  Akademia Rozwoju sp. z o. o. o numerze KRS: 0000699341. Nasze biuro mieści się w Częstochowie (42-202), przy ul. Kucelińskiej 22.

W kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się z nami skontaktować drogą mailową, pisząc na adres: rozwoj@mlody-przemysl.pl

 

Przemysłowa  Akademia Rozwoju sp. z o. o. stosuje zabezpieczenia organizacyjne i techniczne, aby zapewnić ochronę przetwarzania danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych.  Jako administrator danych osobowych dbamy, aby dane osobowe użytkowników naszej strony internetowej przetwarzane były zgodnie z przepisami Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz przepisami polskiego prawa.

 

Twoje dane będą przetwarzane w celu:

 

 1. spełnienia obowiązków prawnych wynikających z RODO w zakresie realizacji Twoich praw i w związku z tym w celu archiwizowania Twoich żądań kierowanych do nas lub informowania Cię o zagrożeniach dla Twojej prywatności – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 2. zawarcia i wykonania umowy, oraz spełnienia związanych z tym zobowiązań podatkowych – kiedy rejestrujesz u nas konto – art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 3. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – np. jeśli złożysz reklamację – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 4. wysyłania Ci newslettera, czyli informacji o nowościach i promocjach –– w przypadku zapisu do newslettera art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 5. tworzenia Twojego profilu na podstawie Twoich preferencji i upodobań oraz wysyłania Ci spersonalizowanej reklamy – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

 

Będziemy przetwarzać Twoje dane przez następujący czas:

 

 1. spełniania obowiązków prawnych wynikających z RODO w zakresie realizacji Twoich praw i w związku z tym archiwizowania Twoich żądań kierowanych do nas lub informowania Cię o zagrożeniach dla Twojej prywatności – do czasu upływu terminów przedawnienia,
 2. spełnienia obowiązków z zakresu prawa podatkowego – przez okres wynikający z przepisów prawa podatkowego,
 3. zawarcia i wykonania umowy - kiedy rejestrujesz u nas konto – do upływu terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z wykonania umowy,
 4. wysyłania Ci newslettera, czyli informacji o nowościach i promocjach – do czasu utraty przydatności danych osobowych, chyba że wcześniej cofniesz zgodę na otrzymywanie ww. treści,
 5. tworzenia Twojego profilu na podstawie Twoich preferencji i upodobań w celu wysyłania Ci spersonalizowanej reklamy – do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu,

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu:

 

 1. zarejestrowania Twojego konta,
 2. otrzymywania informacji o nowościach i promocjach w formie newslettera,
 3. prezentowania spersonalizowanych reklam lub udzielania rabatów.

 

Profilowanie

 

W celu wysyłania Ci spersonalizowanej reklamy i informacji o wydarzeniach organizowanych przez nas lub przez partnerów z nami współpracujących będziemy przetwarzać Twoje dane w sposób zautomatyzowany, w tym także je profilować – jednak nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych, ani w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

 

Profilowanie danych osobowych pozwala nam ustalić Twoje zainteresowania w odniesieniu do świadczonych przez nas usług lub oferowanych produktów. Dzięki temu możemy tworzyć spersonalizowaną reklamę.

 

 

Odbiorcy danych

 

Odbiorcą Twoich danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w naszym imieniu na podstawie umów powierzenia (np. firma świadcząca dla nas usługi hostingowe, biuro księgowe) a także inni nasi podwykonawcy. Dane mogą zostać przekazane również podmiotom publicznym lub prywatnym, jeśli taki obowiązek będzie wynikać z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

W związku z korzystaniem przez nas z narzędzi takich jak Google Analytics przekazujemy Twoje dane do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej na podstawie decyzji wykonawczej (UE) 2016/1250 przyjętej na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA (notyfikowana jako dokument nr C (2016) 4176). Możecie uzyskać od nas kopię danych przekazywanych do państwa trzeciego.

 

Uprawnienia

 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych na gruncie RODO przysługują Ci określone uprawnienia:

a.       prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Ciebie są przez nas przetwarzane oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne możemy naliczyć opłatę;

b.       jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) masz prawo zażądać ich sprostowania;

c.        w pewnych sytuacjach możesz zwrócić się do nas o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być nam potrzebne do celów, o których informowaliśmy; kiedy skutecznie zostanie cofnięta zgoda na przetwarzanie danych (o ile nie mamy prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z ciążącego na nas obowiązku prawnego;

d.       w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są przez nas na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z nami, masz prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

e.       w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są przez nas na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie, masz prawo cofnąć tę zgodę w każdym momencie;

f.         jeśli uznasz, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, lub nie potrzebujemy już określonych danych, możesz także zażądać, abyśmy przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) nie dokonywali na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywali;

g.       przetwarzamy Twoje dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących naszych produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania masz możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji przestaniemy przetwarzać dane osobowe w opisanym wyżej celu;

h.       masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

Pliki cookies

 

1.       Informujemy, że nasza strona internetowa korzysta z plików „cookies” (ciasteczka).

2.       Rozpoczynając korzystanie ze strony internetowej, poprzez aktywację przycisku “Akceptuj”, akceptujesz umieszczenie przez stronę internetową plików cookies na Twoim urządzeniu (np. komputerze, telefonie).

3.       Dane uzyskane za pomocą plików cookies nie pozwalają na zidentyfikowanie użytkownika lub osób trzecich.

4.       Możemy umieszczać na urządzeniu użytkownika i osób trzecich zarówno pliki trwałe, jak i tymczasowe.

5.       Wykorzystujemy pliki cookies w celu:

a)       zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony internetowej,

b)       statystycznym,

c)       przystosowania strony internetowej do Twoich preferencji.

6.       Pliki tymczasowe są zazwyczaj usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast zamknięcie przeglądarki nie powoduje usunięcia plików trwałych.

7.       Korzystamy z Google Analytics, które używa plików cookies znajdujących się na Twoim urządzeniu i osób trzecich w celu sporządzenia statystyk odnośnie wielkości ruchu w aplikacji komunikacyjno e-learningowej oraz sposobu korzystania z aplikacji komunikacyjno e-learningowej.

8.       Korzystamy z serwera, który zapisuje automatycznie w logach serwera, w celu analizy pracy systemu informatycznego, informacje dotyczące urządzenia, którego użytkownicy używają, łącząc się z aplikacją komunikacyjno e-learningową, tj. o typie urządzenia i przeglądarki, z jakiej korzysta użytkownik, o IP komputera użytkownika, dacie i godzinie wejścia, tekstowy opis zdarzenia, kwalifikacja zdarzenia.

9.       Za pośrednictwem większości powszechnie używanych przeglądarek możesz sprawdzić, czy na urządzeniu zostały zainstalowane pliki cookies, jak również usunąć zainstalowane pliki cookies oraz zablokować instalowanie ich w przyszłości przez stronę internetową lub inne strony. Jednakże usunięcie lub zablokowanie plików cookies może spowodować problemy z korzystaniem ze strony internetowej. Więcej informacji o usuwaniu, modyfikacji lub blokowaniu plików cookies znajdziesz pod adresem http://www.cookiecentral.com/faq/.

10.    Zgodnie z międzynarodowymi standardami NAI (https://www.networkadvertising.org/), przechowujemy pliki cookies przez okres do pięciu lat.

 

Polityka obowiązuje od dnia 4 października 2018 roku. Informacje o jakiekolwiek zmianie Polityki zostaną udostępnione drogą mailową na adres podany przy rejestracji konta użytkownika lub udostępnione na naszej stronie internetowej.